محصولات ما

RUMS

سیستم مدیریت کاربران و منابع
(پرهام)

توضیحات بیشتر

CMMS

سیستم مدیریت ترافیک اطلاعات
(سبلان)

توضیحات بیشتر

OAMS

سیستم مدیریت مراودات اداری
(هیوا)

توضیحات بیشتر

STMS

سیستم مدیریت فضای ذخیره سازی
(روهام)

توضیحات بیشتر