با دپارتمان های فنی ستودا آشنا شوید.

ستودا دارای چهار دپارتمان تخصصی به شرح زیر می باشد:

دپارتمان آموزش

آموزش های نوین ICT

توضیحات بیشتر...

دپارتمان فروش

واردات و فروش تجهیزات ICT

توضیحات بیشتر...

دپارتمان شبکه

راهکارهای شبکه های سازمانی و ارتباطات بین سازمانی

توضحیات بیشتر...

دپارتمان پردازش ابری

راهکارهای مبتنی بر مدیریت و پردازش متمرکز اطلاعات

توضیحات بیشتر...